درمان زخم بستر در منزل بیمار با روشهای نوین و روشهای قدیمی 22468020   88566153-09368805324


در صورتی که عزیزانتان در بستر می باشند و توانایی حرکتی خود را از دست داده اند و یا در اثر بیماری موقتا   در بستر 


می باشند

 ممکن است در اثر فشار یا زیاد در بستر بودن  دچار زخم فشاری یا همان زخم بستر شوند.در صورتی که به درمان زخم


 بستر نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

22468020


88566153


66848825


09368805324