مراقبت از کودک

مراقبت از سالمند

مراقبت از بیمار

تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
ویزیت پزشک تزریق امپول و وصل سرم در منزل سوند فولی و نلاتون ادراری و لوله معده در منزل22468020
ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020
 • تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
  تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
 • ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
  ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
 • ویزیت پزشک و درمان در منزل و تزریقات و پانسمان در منزل
  ویزیت پزشک و درمان در منزل و تزریقات و پانسمان در منزل
 • ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020
  ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020

اخبار و مقالات

ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل و تزریق امپول و سرم و وصل سوند ادراری و سوند معده در منزل 22468020-26708131-88566153-66848825-09368805324-09196290910
ماساژ تای ریلکسی پا و ........ توسط کارشناس خبره22468020-88566153

ویزیت پزشک و اعزام پرستار به منزل تزریقات و پانسمان و سونداز در منزل بیمار وصل لوله معده و تمام امور پرستاری در منزل توسط کارشناس پرستاری در محدوده خیابان دولت 22468020-88566153-26708131-09368805324